Skovvi S2 adnojuvvo dábálaččat dalle, go olmmoš ohcala dikšumii nuppi EU- dehe Eeg-riikii dehe Šveicii. Skovvi S2 lea máksinčatnaseapmi, goas dikšunaddi bearrá dikšumis ollašuvvan goluid maŋálgihtii skovi mieđihan bealis.

  • Jos leat oažžon Áel:s ovdalobi skoviin S2, doaimmat dan dikšunaddái. Oažžut Áel:s doaibmarávvagiid skovi gieđahallama várás.
  • Jos leat ožžon olgoriikkain ovdalobi dikšuma várás Suomas, doaimmat dan almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa dikšunaddái.

Skovvi S2 lea báberhápmásaš A4-sturrosaš áššegirji, mii lea standardiserejuvvon EU:s. Eiseváldi deavdá buot skovi dárbbašlaš dieđuid.

Iešguhtege riika mieđiha skovi iežas virggálaš gielain. Áel mieđiha suoma- ja ruoŧagiel skoviid, spiehkastatdiliin sáhttá adnojuvvot maid eŋgelasgiel skovvi.

Sáhtát ohcat dikšumii ohcaleami ovdalobi Áel:s skoviin SV 129.

Skovi S2 atnu eará diliin

Spiehkastatdiliin čuozáhatriika sáhttá gáibidit skovi S2 maiddái dikšumii, man galggašii oažžut eurohpalaš buohccedikšungoarttain. Dákkár dilit čuožžilit muhtimin, go áššehas dárbbaša dikšuma, mii laktása guhkesáigge buozalmassii, áhpehisvuhtii dehe riegádahttimii.

Jos dikšunaddi, čuozáhatriikka buohcanoadjolágádus dehe eará eiseváldi sihtá dus skovi S2 dehe eará duođaštusa dikšuma várás, váldde oktavuođa Áel:a riikkaidgaskasaš áššiid guovddážii.