1. Sáhtángo válljet spesiálabuohccedikšuma dikšunbáikki vaikko iežan stuđerenbáikegottis?

Dábálaččat spesiálabuohccedikšumat ovddasvástádus lea du ruovttugieldda buohccedikšunbiire, gos lea universiteahttabuohcceviessu dehe guovddášbuohcceviessu ja eará buohcceviesut. Iežat dáhtu mielde sáhtát válljet spesiálabuohccedikšuma dikšunbáikkát vaikko man guovllus Suomas ihkinassii. Áel buhtte mátkegoluid lagamus dutkan- dehe dikšunbáikái.

  1. Man dávjá sáhtán válljet iežan spesiálabuohccedikšuma dikšunbáikki?

Spesiálabuohccedikšumis dikšunovddasvástádus sirdása dušše sáddenbáhpirii čállojuvvon buozalmasa dehe dikšundárbbu oasis. Jos dárbbašat seamma jagi áigge spesiálabuohccedikšuma bálvalusaid dávjjit, sáhtát dahkat dikšunbáikki válljema juohke háve sierra ja maiddái lonuhit dikšunbáikki.

  1. Buohcceviessu galgá goitge álohii válljejuvvot searválagaid doaktáriin. Mii dáinna dárkkuhuvvo?

Lága mielde, mii guoská buohcci sajádaga ja vuoigatvuođaid, buohcci galgá viggat dikšut gaskavuođa ipmirdeami mielde, ovdamearkka dihte spesiálabuohccedikšuma dikšunbáikki válljemis. Dikšu doavttir dehe bátnedoavttir gávnnaha du dikšuma dárbbu ja mearrá sáddenbáhpira čállimis. Dus lea álohii vuoigatvuohta válljet, man buohccevissui hálidat áššehassan. Sáddejeaddji doavttir maid árvvoštallá, man dásot dikšuma don dárbbašat. Don it nappo sáhte válljet iežat dikšunbáikin vaikkobe universiteahtalaš guovddášbuohcceviesu, jos du buozalmas ii gáibit dan dásot dikšuma. Jos biehttalat doaktára mearran dikšumis, don galggat dikšojuvvot eará dálkkasdieđalaččat dohkálaš vuogi mielde.

  1. Sáhtángo buohccin válljet, ahte oaččun iežan spesiálabuohccedikšuma bálvalusaid universiteahttabuohcceviesus? Mii dalle lea doaktára rollaid?

Buohccin dus lea vuoigatvuohta válljet universiteahttabuohcceviesu guovddášbuohcceviesu sajes. Doaktára rollan lea doaibmat ráđđeaddin dikšunbáikki válljengažaldagain, ovdamearkka dihte addit dieđu, leago du válljen buohcceviesus gažaldatvuloš dikšun, ja makkár doppe lea dikšuma oažžašuvvan, nappo makkár lea dikšunbáikki vuordinráiddu dilli? Buohcci válljenvuoigatvuohta meroštallá vuosttaš sajes dikšunbáikki válljema, jos dikšun lea realisttalaš ollašuhttojuvvot buohcci sávvan dikšunbáikkis. Du válljenfriddjavuođa olis ii nappo sáhte kategoralaččat ráddjejuvvot eret universiteahtalaš guovddášbuohcceviessu, jos doppe ollašuhttojuvvo dikšun du buozalmasa šlája mielde. Universiteahttabuohcceviessu doaibmá maid iežas buohccedikšunbiirre guovllu olbmuide guovddášbuohcceviesu dási dikšunbáikin. Nubbi ášši lea, ahte muhtin buozalmasaid sierradási spesiálabuohccedikšuma ovddasvástádus lea ceahkkálastima mielde universiteahttabuohcceviessu.

  1. Sáhtángo válljet maid priváhta buohcceviesu?

Sáhtát álohii ohcalit áššehassan maiddái priváhta buohccevissui. Dalle dus alddát lea ovddasvástádus dikšumat goluin, main sáhtát oažžut buohcanoadjovuogádaga mielde buhtadusaid.

  1. Lean duhtameahttun iežan oažžun buohcceviessodikšumii ja hálidivččen molsut dikšunbáikki gaskan dikšunáigodaga. Oaččungo dáinna ákkain sáddenbáhpira nuppi buohccevissui?

Spesiálabuohcceviesu dikšuma dikšunovddasvástádus sirdása dušše sáddenbáhpirii čállojuvvon buozalmasa dehe dikšundárbbu oasis. Go dikšunáigodat lea gaskan, de ii leat sáddenágga iige maid ágga nuppi buohccevissui sáddemii. Lea ávžžuhahtti, ahte spesiálabuohccedikšuma doavttir, geas lea dikšunovddasvástádus, čilge earenoamáš fuolalaččat buohcci sávaldaga ákkaid ja atná ávvira das, ahte vejolaš duhtameahttunvuođa dagaldagat divvojuvvojit. Dikšunbáikki molsunhállui sáhttet almmatge leat maid dikšuma dálkkasdieđalaš šlájas dehe meannudeamis sorjjasmeahttun geavatlaš ákkat ja dalle lea ávžžuhahtti ollašuhttit buohcci dikšuma dáfus buoremus čovdosa.