Dálkasiid oastin olgoriikkain

Bivdde iežat doaktáris dálkkasmearrama olgoriikkain oastima várás, jos áiggot háhkat dálkasiid nuppi EU- dehe Eeg-riikkas. Jos hálidat oastit reseaptadálkasiid eará sajis riikkas, de dárbbašat dábálaččat báikkálaš dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmo addin dálkkasmearrama.


Dálkkasmearran olgoriikkain oastima várás čállojuvvo dálkasa váikkuheaddji ávdnasa namain. Dálkkasmearrama sáhttá čállit gávpenamain, jos lea gažaldat biologalaš dálkasis dehe jos gávpenama geavahus lea dálkkasdieđalaččat ákkastallojuvvon. Doavttir galgá bastit ákkastallat gávpenama geavahusa dálkkasmearramis. Dálkkasmearrama sáhttá oažžut suoma-eŋgelasgillii ja ruoŧa-eŋgelasgillii.

Dálkkasmearrama gusket dasa lassin čuovvovaš prinsihpat:

  • Gárrenávdnasiid luohkkái juhkkojuvvon dehe psykotrohpalaš (siiddut suomagillii) dálkasiid ii sáhte háhkat olgoriikkain Suomas addojuvvon dálkkasmearramiin.
  • Dálkkasmearrama vuoimmisorrunáigi mearrahuvvá dan riikka lágaid mielde, gos dálkkas háhkkojuvvo. Suomas dálkkasmearran lea dábálaččat vuoimmis guokte jagi.
  • Apteaika sáhttá biehttalit doaimmaheamis nuppi lahttoriikkas addojuvvon dálkkasmearrama, jos dat eahpida leago dálkkasmearran eakti dehe áššáigullevaš.

EU-riikkaid eiseválddit sáhttet lonohallat dieđu dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmuid vuoigatvuođas mearrat dálkasiid, ovdamearkka dihte dalle, jos eahpiduvvo leago dálkkasmearran eakti. Jos apteaika eahpida nuppi EU-riikkas addojuvvon dálkkasmearrama eaktivuođa, de dat sáhttá bivdit Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggá čilget dálkkasmearrádusa addán olbmo vuoigatvuođa mearrat dálkasiid.

Dálkkasmearramiid olgguldas hápmi molsašuddá EU-riikkain

EU:a viidodagas ii leat anus oktilis dálkkasmearranskovvi, muhto sierra riikkain adnojuvvon skovit molsašuddet olgguldas hámiset mielde.

EU-riikkaid gaskii huksejuvvojit bárrásiin elektrovnnalaš vuogádagat dálkkasmearramiid gieđahallamii. Doaisttážii adnojuvvo vel báberskovvi, go dálkasat háhkkojuvvojit nuppi lahttoriikkas. Suomas doavttir čáliha fuorká.fi-siidduin dálkkasmearrama báberhámis olgoriikkain oastima várás.

Dálkasiid hattit olgoriikkain

Sáhtát čielggadit dálkasiid hattiid olgoriikkain ovdamearkka dihte gažaldatvuloš riikka apteaikkaid fierbmesiidduin dehe riikka rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggás.